LoginVážení rodiče, milí žáci.

Doufám, že jste si užili krásné léto.

S blížícím se začátkem školního roku vám posílám několik informací.

Školní rok 2021/2022 začne ve středu 1.9. 2021. Nejen s ohledem na bezpečnost žáků a rodičů, ale zejména kvůli velkému množství žáků školy bude letošní vítání rozděleno.

Žáci 2. – 9. třídy se sejdou s třídními učitelkami ve svých učebnách v 8,00 h.

Prvňáčkypřivítáme v naší školní tělocvičně či na školním hřišti (dle počasí) v 8,15 h. Budeme rádi, když své děti doprovodíte a zváni jsou i jejich sourozenci či prarodiče. Poté se děti spolu s třídní učitelkou přesunou do své učebny. I tam může jít jeden z rodičů s nimi. Z prostorových důvodů musí ostatní návštěvníci počkat na chodbě či před školou. Třídní učitelka se s dětmi krátce seznámí a do cca 9,30 h bude společný program ukončený.

Žáci si první školní den nemusí nosit ani přezůvky ani tašku.

ŠKOLNÍ DRUŽINAbude v provozu již od středy1.9. v plném rozsahu. Družina bude tento den přístupná pouze dětem, které odevzdali do 30.6. vyplněnou přihlášku do školní družiny! V případě převisu zájmu nad kapacitou (60 dětí) školní družiny, bude rozhodnuto o přijetí do školní družiny dle bodových kritérií.

Pokud máte pro vaše dítě zaplacené stravné na měsíc září z účtu, je přihlášeno ke STRAVOVÁNÍhned od 1.9.. První den školního roku bude oběd vydáván v 11,00 h, ve čtvrtek 2.9. a vpátek 3.9. od 11,00 h do 11,45 h (dle programu jednotlivých tříd). Pokud první dny nemáte o jídlo pro své dítě zájem, prosím o odhlášení na www.strava.cz nebo pomocí sms.

 

V souvislosti s nemocí COVID-19 děláme řadu hygienických opatření, která mají minimalizovat riziko nákazy. Nechci však zásadně omezovat aktivity, kterých se vaše děti i vy můžete účastnit. Proto již nyní plánujeme akce cyklu PRST (První Středa), divadla, exkurze, dopravní hřiště, kurz plavání, kurzy lyžařské i školu v přírodě. Věřím, že se situace zásadně nezmění a my budeme moci s dětmi i vámi tentokrát prožít plnohodnotný školní rok.

Pokud by však došlo k nejhoršímu, a škola by musela být uzavřena, jsme připraveni se vašim dětem věnovat distančně. Žáci budou hned začátkem školního roku opět seznámeni se vzdělávacím prostředím Office 365 (MS Teams), které používáme pro distanční výuku. Z dotazníku, který nám řada z vás na jaře vyplnila (děkuji), vyplynulo, že jednou z věcí, která vám může při distanční výuce vašeho dítěte pomoci, je i vaše lepší seznámení se s tímto programem a očekáváním učitelů. Proto na 15.9. 2021od 16,30 h ORGANIZUJEME MIMOŘÁDNOU TŘÍDNÍ SCHŮZKU. Její náplní budou informace jednotlivých vyučujících o prezenční i případné distanční výuce. Součástí těchto třídních schůzek také bude volba vašich nových zástupců do Školské rady. K těmto volbám vám pošlu včas podrobnější informace.

MŠMT a MZd vydaly soubor doporučení pro školy vzhledem ke Covid-19. Z tohoto manuálu vyplývá pro vaše děti následující.

  • Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
  • Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků do budovy školy a pohybu osob před budovou školy.
  • Každá osobaje povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorechzakrýtdýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd.
  • Jsou-li patrné příznaky nemocijiž při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce dítěte či nezletilého žáka, škola tuto skutečnost oznámí zákonnému zástupci neprodleně a informuje ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy.
  • Jestliže se příznaky vyskytnou, jsou patrné, v průběhu přítomnosti žáka ve škole, tak sižák neprodleně nasadí ochranu dýchacích cest a je umístěn do předem připravené samostatné místnosti nebo jinak izolován od ostatních přítomných ve škole. Škola současně informuje zákonného zástupce nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy.
  • Na počátku zahájení prezenční výuky v novém školním roce 2021/2022 bude provedeno plošné preventivní testování žáků základních školfrekvencí 3krát po sobě. První testování  bude provedeno hned 1. září. Jde o neinvazivnísamoodběrové antigenní testy. Prvňáčkům budou oporou a pomocí rodiče. Další testování proběhne 6. a 9. září. Testování nepodstupujížáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. Toto je nutné doložit.
  • Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude muset mít ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, nebude smět cvičit uvnitř, zpívat, jíst pospolu s ostatními žáky atd. Doufám, že tato varianta u nás nenastane. Z minula víme, že se opravdu není čeho obávat.

 

Se začátkem školního roku zahajujeme další ročník PRSTu, společných aktivit učitelů, rodičů a dětí.

První akcí, kterou pro Vás ve středu 8.9. 2021 od 16,00 h do cca 19,00 h chystáme, je tradiční odpoledne věnované sportu a relaxaci. K dispozici bude hřiště, školní bazén, ohniště a gril. V případě deště akci odložíme. Informaci byste dostali přes Bakaláře. S sebou si vezměte sportovní oblečení a obutí, plavky a ručník, pochutiny na gril.

Další akcí bude říjnová Drakiáda!

 

Těšíme se na Vás!  

            J. Černý

Zpět na hlavní výpis

DŮLEŽITÉ INFORMACE

NÁSTĚNKA

Pronájem prostor školy

Nově zrekonstruované hřiště
s umělým povrchem, vybavená PC učebna a tělocvična pro
menší skupinu sportovců
Home škola Debř
Základní škola
Mateřská škola
ZŠ: Bakovská 7,
       Mladá Boleslav
       tel. 326 331 933
       email: info@skoladebr.cz
       Datová schránka - ID: t8bia6i

MŠ: Josefodolská 85,
       Mladá Boleslav
       tel. 326 326 017
       email: msdebr@seznam.cz

Created by © 2014 - 2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy