logotyp
Login

Rozvoj oblastí

Sluchové vnímání

Správný rozvoj sluchového vnímání je pro budoucí prvňáčky velmi důležitý a je dalším základním stavebním kamenem pro osvojení si dovednosti číst a psát

 • rozpoznání první hlásky ve slově (případně i poslední)
 • měkké a tvrdé slabiky – dy /di, ty / ti, ny /ni
 • krátké a dlouhé samohlásky a /á, e /é…
 • hra slovní fotbal
 • rozpoznání odkud přichází zvuk (se šátkem na očích)
 • rozklad slov – vytleskávání (ko-za, py-tel, ko-tr-me-lec) – kolikrát jsem tleskl?
 • hra na roboty (k-ů-ň / kůň)
 • rytmizace – tleskání do rytmu písně

 

Zrakové vnímání

Zrakové vnímání je jednou z dalších oblastí, které žák potřebuje dobře ovládat před nástupem do 1. třídy. Zrakem je přijímáno nejvíce informací z našeho okolí. V předškolním věku rozvíjíme oblast vnímání barev a tvarů, zrakového rozlišování, očních pohybů, zrakové paměti …

 

 • třídění předmětů dle barvy, pojmenování odstínů barev
 • rozpoznání geometrických tvarů,
 • vyhledání předmětů v obrázku (využití knih, časopisů)
 • rozvoj zrakové paměti (co zmizelo ze stolu)
 • pracovní listy (hledání rozdílů, vyhledání obrázků, které k sobě patří atp)
 • skládání puzzlí
 • pexeso

 

Jazyk a řeč

Hlavním dorozumívacím prostředkem člověka je verbální komunikace, řeč. Pro správný vývoj řeči je důležité, zda dítě správně dýchá, obratnost mluvidel (rty, mimické svaly, obratnost jazyka), dostatečná aktivní i pasivní slovní zásoba.

 • Foukání do peříčka, foukací fotbal, dýchání na okno
 • Artikulační cvičení (překrývání rtů, frkání koně, nafukování tváři, vyplazování jazyka různými směry, špulení rtů atd.)
 • Rozvíjíme slovní zásobu – pojmenování věcí a k čemu slouží, popisujeme postupy např. při vaření polévky, vyhledávání protikladů, nadřazené pojmy (co do skupiny nepatří dopravní prostředky, nábytek, ovoce, nádoobí, hračky…)
 • Poslech slyšeného – převyprávění (dějová posloupnost)
 • Poznávání některých číslic a písmen
 • Recitace říkanek – intonace hlasu, zrychlení a zpomalení přednesu
 • Společné rozhovory

 

Jemná a hrubá motorika, grafomotorika

Motorika zahrnuje hrubé a jemné pohyby, jejich koordinaci a celkovou pohyblivost a obratnost. Je-li přítomna určitá neobratnost, ovlivňuje výkony dítěte v různých oblastech (sebeobsluha, kreslení, cvičení, hra a také řeč).

 • cviky na podporu uvolnění těla, končetin, cviky na podporu držení těla
 • Obíhaná, slalom, překážková dráha, štafeta
 • Koberec se silnicemi
 • Deskové hry s magnetickou tužkou
 • Desková hra Člověče nezlob se atp. (hod s kostkou, pohybování se po polích hrací desky)
 • Kreslení na velké formáty (na stěnu)
 • Mazací tabulky, kreslení křídami na chodník
 • Pracovní listy (Obtahování tvarů, spojování obrázků, labyrinty, vybarvování)
 • Tvoření z domácí modelíny, navlékání korálků, skládání mozaiky
 • Prstové hry (dotýkání se palcem jednotlivých prstů v rytmu říkanky)
 • Hra se stavebnicemi, šroubování, skládání, montování

 

Předmatematické představy

Než se malý školák začne učit počítat, je potřeba aby se během svého vývoje přibližně do šesti let naučil a osvojil spoustu dovedností ještě před tím, než začne sčítat kolik je 1+1 či odečítat 5-2. Jedním z předpokladů pro matematické dovednosti jsou předmatematické představy. Pro ně jsou základními stavebními kameny zrakové vnímání, vnímání prostoru a času, jemná i hrubá motorika a rozumové dovednosti dítěte.

 • Porovnávání množství předmětů (více x méně), porovnávání délky (kratší x delší), porovnání váhy (jablko, tužka, kilo mouky)
 • Manipulace s různými předměty, porovnání velikostí, poměřování množství
 • Pojmenování geometrických tvarů
 • Nalézání stejných předmětů v sáčku
 • Porovnání místností v domě
 • Porovnání času – krátká x dlouhá píseň (pohádka, koupání)
 • Počítání různých předmětů
 • Řazení předmětů dle velikosti, Rozdělení předmětů na hromádky dle kritérií
 • Přiradit k číslu stejný počet teček, stejný počet předmětů (hry s kostkou)

 

Vnímání času a prostoru

Souvisí s pohybovou obratností dítěte. Učíme pojmy blízko, daleko, vedle, mezi apod. Využít lez stavebnici či pracovní listy. V první řadě je třeba pojmům porozumět. Postupně by dítě mělo chápat dny v týdnu, rozlišit pojmy včera, zítra, ráno, večer atd.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Zápis do první třídy ZŠ

V sekci "Oficiální dokumenty školy" jsou výsledky zápisu do prvního ročníku pro rok 2023/24


NÁSTĚNKA

Pronájem prostor školy

Nově zrekonstruované hřiště
s umělým povrchem, vybavená PC učebna a tělocvična pro
menší skupinu sportovců
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Home škola Debř
Základní škola
Mateřská škola
ZŠ: Bakovská 7,
       Mladá Boleslav
       tel. 326 331 933
       email: zsdebr@seznam.cz
       Datová schránka - ID: t8bia6i

MŠ: Josefodolská 85,
       Mladá Boleslav
       tel. 326 326 017
       email: msdebr@seznam.cz

Created by © 2014 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy